archiwalia

usługi archiwizacyjne

Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwana "Ustawą Archiwalną" (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 14 października 2015 r. w sprawie warunkow i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany, niepaństwowy zasob archiwalny (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1733 wydana na podst. art. 44 ust. 4 ustawy archiwalnej)

* Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 246 wydany na podst. art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy archiwalnej)

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UEL 119) Dane osobowe do przetwarzania na czas trwania umowy

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w prawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr. 14, poz. 67 ).

* Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dni. 10 grudnia 2019 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2369)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 czerwca 2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1197)

Sekret ludzi, którzy robią coś dobrze ? Robią to odpowiednio długo.

pytanie nic nie kosztuje :